جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214383
  تاریخ انتشار : 8 مرداد 1396 12:35
  تعداد بازدید : 582

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ماه 96

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر ماه 96


  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۷۹۵۴

   

  فرجام خواهي: نظارت قضايي بر راي قطعيت يافته دادگاه نخستين/ حسن محسني.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۷-۱۸.

  ۲۷۹۵۵

   

  مسئوليت مدني وکيل يا نماينده در صدور چک پرداخت نشدني/ يوسف درويشي هويدا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۱۹-۳۱.

  ۲۷۹۵۶

   

  تعديل وجه التزام/ عباس ميرشکاري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۳۳-۳۸.

  ۲۷۹۵۷

   

  بررسي شناخت سبب در رويه قضايي/ علي اسلامي فارساني، مجيد صرفي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۳۹-۵۲.

  ۲۷۹۵۸

   

  مزاحمت قانوني شخص ثالث در عين مستاجره بعد از قبض/ رسول ملکوتي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۵۳-۶۳.

  ۲۷۹۵۹

   

  نقدي بر رويه شوراي رقابت در احراز رويه ضد رقابتي؛ بررسي موردي تصميم پرونده واگذاري شرکت مخابرات ايران/ مرتضي اصغرنيا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۶۵-۷۰.

  ۲۷۹۶۰

   

  مطالبه خسارت بابت افت قيمت خودرو/ امير فاضلي، ميثم فيروزمهر.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۷۱-۷۷.

  ۲۷۹۶۱

   

  تعارض نام دامنه اينترنتي با علامت تجاري/ جواد انتصاريان.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۷۹-۸۹.

  ۲۷۹۶۲

   

  جهات نقد در آراء قضايي/ حميد اسدي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان: ص ۹۱-۱۰۲.

  ۲۷۹۶۳

   

  جمع يا عدم امکان جمع مسئوليت قراردادي با مسئوليت قهري/ حميد ابهري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۹-۲۰.

  ۲۷۹۶۴

   

  عدالت، مبنا و نه مستند/ محمدهادي دارائي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۱-۲۶.

  ۲۷۹۶۵

   

  مرجع صالح در رسيدگي به دعواي مطالبه بهاي اراضي تملک شده توسط شرکت هاي دولتي/ پوريا رضي، ميثم رامشي، محمدمهدي زارعي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۷-۴۰.

  ۲۷۹۶۶

   

  شروط قراردادي و خسارات دادرسي/ سعيد کرمي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۴۱-۴۸.

  ۲۷۹۶۷

   

  مفهوم خوانده در دادخواست جلب ثالث/ رسول ملکوتي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۴۷-۵۷.

  ۲۷۹۶۸

   

  تصرف اراضي و املاک توسط دولت/ مهدي احمدزاده.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۵۹-۷۰.

  ۲۷۹۶۹

   

  الزام به انجام تعهد، مقدمه فسخ قرارداد/ محمدکاظم مهتاب پور.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۷۱-۷۷.

  ۲۷۹۷۰

   

  تراضي متبايعين بر محاسبه نقيصه بر فرض کم تر بودن مبيع/ زهرا فيض آبادي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۵، سال اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۷۹-۸۳.

  ۲۷۹۷۱

  DM10650

  نظريه "به حداکثر رساني سود سهامداران" به عنوان مبناي اصلي حقوق شرکت ها و حدود مداخله مقامات قضايي براي تحقق آن/ محمدرضا پاسبان، سياوش اسکندرزاد.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۱-۲۵.

  ۲۷۹۷۲

  DM10651

  تئوري ذي نفعان در حقوق شرکت ها/ محمود باقري، مهرداد صادقيان ندوشن.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۲۷-۵۸.

  ۲۷۹۷۳

  DM10652

  شرط وجه عدم التزام به قرارداد/ محسن ايزانلو، حسن مکرمي.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۵۹-۷۴.

  ۲۷۹۷۴

  DM10653

  تفريد فرآيند کيفري پيش از صدور حکم/ محمدعلي مهدوي ثابت، محمد کياني، زهرا سليمان آبادي.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۷۵-۹۸.

  ۲۷۹۷۵

  DM10654

  مرز تفکيک صلاحيت، در دعاوي راجع به اعتراض به عمليات اجرايي ثبت و ابطال دستور اجرا/ مهدي فتاحي.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۹۹-۱۱۸.

  ۲۷۹۷۶

  DM10655

  قواعد حقوق رقابت در ايران و تحولات آن در پرتو سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي/ اميرعباس علاءالديني، مهرزاد شيري.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۱۱۹-۱۴۷.

  ۲۷۹۷۷

  DM10656

  نخستين شوراي دربار؛ تجربه اي نو در تاريخ نهادهاي حقوق عمومي ايران/ فردين مرادخاني، امين اميني.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۷، پاييز: ص ۱۴۹-۱۶۷.

  ۲۷۹۷۸

  DM10657

  وضعيت تصرفات حقوقي مالک در دوران تزلزل مالکيت، در حقوق ايران و فقه اسلام/ ابراهيم شعاريان، حجت عبادزاده.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۱-۲۶.

  ۲۷۹۷۹

  DM10658

  بازخواني موارد تخليه اماکن تجاري بدون تقصير مستاجر، با تاکيد بر رويه قضايي/ رضا زارعي.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۲۷-۴۷.

  ۲۷۹۸۰

  DM10659

  مفهوم سبب و شرايط آن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/ حسين غلامي، غلامرضا چاه آبي، محمدحسين شهبازي.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۴۹-۷۱.

  ۲۷۹۸۱

  DM10660

  مباني فسخ قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران/ مصطفي السان ... [و ديگران].- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۷۳-۸۹.

  ۲۷۹۸۲

  DM10661

  سازوکارهاي ديوان بين المللي کيفري براي مبارزه با بي کيفري/ هيبت الله نژندي منش، مطلب علويان، علي دادگر.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۹۱-۱۱۴.

  ۲۷۹۸۳

  DM10662

  ملاحظاتي بر استثناپذير بودن قاعده مصونيت دولتي در حقوق بين الملل معاصر/ علي فهيم دانش.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۱۱۵-۱۴۶.

  ۲۷۹۸۴

  DM10663

  مطالعه تطبيقي مسووليت کيفري شخص حقوقي در کشورهاي آمريکا و آلمان/ مجتبي فرح بخش، نصيب الله فتازاده.- قضاوت. ۱۳۹۵، سال شانزدهم، شماره ۸۸، زمستان: ص ۱۴۷-۱۷۱.

  ۲۷۹۸۵

  DM10664

  تحول پذيري قرارداد ذمه با پيدايش حقوق شهروندي مدرن/ حسن غوث، حسين ناصري مقدم، محمد مهريز ثاني.- فقه و اصول. ۱۳۹۵، سال چهل و هشتم، شماره ۱۰۵، تابستان: ص ۸۹-۱۱۵.

  ۲۷۹۸۶

  DM10665

  جايگزيني اماره از قطع موضوعي/ مريم صباغي ندوشن.- فقه و اصول. ۱۳۹۵، سال چهل و هشتم، شماره ۱۰۶، پاييز: ص ۴۹-۶۸.

  ۲۷۹۸۷

  DM10666

  وظايف و حقوق متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت بدل حيلوله/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، معصومه حميدي، ابوالحسن بختياري.- فقه و اصول. ۱۳۹۵، سال چهل و هشتم، شماره ۱۰۶، پاييز: ص ۶۹-۸۹.

  ۲۷۹۸۸

  DM10667

  بازجستي در مباني فقهي و حقوقي بازگشت حيات فرد اعدامي/ عليرضا عابدي سرآسيا، ثمانه علوي.- فقه و اصول. ۱۳۹۵، سال چهل و هشتم، شماره ۱۰۷، زمستان: ص ۶۵-۸۶.

  ۲۷۹۸۹

  DM10668

  الگوي علم شناسي غايت محور/ حامد مصطفوي فرد، حميد ايماندار.- فقه و اصول. ۱۳۹۵، سال چهل و هشتم، شماره ۱۰۷، زمستان: ص ۱۲۳-۱۴۳.

  ۲۷۹۹۰

   

  تحليل کارکرد احکام نظاميه ولي فقيه در آرا و نظرهاي شوراي نگهبان (بررسي موردي سياست جنايي تقنيني)/ امين اله زماني.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۵، پاييز: ص ۱-۲۵.

  ۲۷۹۹۱

   

  ضابطه مندي فهم، تطبيق و تفسير قانون اساسي با تاکيد بر ذيل اصل چهارم قانون اساسي/ فيروز اصلاني، رضا محمدي، اکبر طلابکي.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۵، پاييز: ص ۲۷-۵۳.

  ۲۷۹۹۲

   

  سياست هاي کلي اصل 44؛ بازنگري غيررسمي قانون اساسي يا استفاده از ظرفيت اصل 44/ هادي طحان نظيف، مصطفي منصوريان.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۵، پاييز: ص ۵۵-۷۸.

  ۲۷۹۹۳

   

  "ضرورت" در قانون اساسي؛ مفهوم - مرجع تشخيص و نظارت/ بيژن عباسي، علي سهرابلو.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۵، پاييز: ص ۷۹-۹۸.

  ۲۷۹۹۴

   

  سياست هاي کلي نظام؛ راهکار ارتقاي نظام قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران/ عباس کعبي، علي فتاحي زفرقندي.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۵، پاييز: ص ۹۹-۱۲۲.

  ۲۷۹۹۵

   

  بررسي مباني اعتبار دموکراتيک نظارت اساسي/ محمد جلالي، قاسم علي صداقت.- دانش حقوق عمومي. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۵، پاييز: ص ۱۲۳-۱۴۳.

  ۲۷۹۹۶

  DM10675

  سهم اشراق و استدلال در فرايند دادرسي/ محمدمهدي الشريف.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱-۳۰.

  ۲۷۹۹۷

  DM10676

  ادغام هاي ضد رقابتي و ضمانت اجراهاي مقرر در حقوق ايران/ محمدرضا پاسبان، ابوالفضل غلامي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۳۱-۵۵.

  ۲۷۹۹۸

  DM10677

  تحليل جرم شناختي پديده شرکت هاي هرمي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، سميرا خادم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۵۷-۸۷.

  ۲۷۹۹۹

  DM10678

  ابهام قانون مدني در شرطيت "طهر غير مواقعه" نسبت به صحت طلاق/ سيدمهدي دادمرزي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۸۹-۱۰۷.

  ۲۸۰۰۰

  DM10679

  بررسي انواع پيوندهاي اينترنتي از منظر نظام حق مولف/ ابراهيم رهبري، سعيد نجات زادگان، حميد نجات زادگان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۰۹-۱۳۹.

  ۲۸۰۰۱

  DM10680

  راهکارهاي حمايتي حقوق بين الملل عرفي از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه/ مجيد زحمتکش، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۴۱-۱۷۴.

  ۲۸۰۰۲

  DM10681

  معيار تعيين نفقه زوجه در فقه اماميه و حقوق مدني/ مجيد سربازيان، غلامرضا برزگر.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۷۵-۲۰۴.

  ۲۸۰۰۳

  DM10682

  اصل آزادي اراده و حمايت از مصرف کننده؛ تاملي بر شروط محدوديت و معافيت در حقوق مسئوليت توليد/ حسين سيمايي صراف، جابر اسفندي سرافراز.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۲۰۵-۲۲۶.

  ۲۸۰۰۴

  DM10683

  استناد به روح قانون در دادرسي/ محمدباقر عامري نيا، علي جمادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۲۲۷-۲۴۱.

  ۲۸۰۰۵

  DM10684

  رجوع گواه از گواهي و اثر آن از منظر آيين دادرسي/ حسن محسني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ۱۳۹۶، دوره نهم، شماره ۱، بهار: ص ۲۴۳-۲۷۵.

  ۲۸۰۰۶

  DM10685

  قابليت اعمال قواعد حل تعارض قوانين بر دعاوي بين المللي اوراق بهادار (تحليلي از عدالت معاوضي و توزيعي)/ محمود باقري، فهيمه طالب زاده طرقبه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، دوره بيستم، شماره ۴، زمستان: ص ۱-۲۳.

  ۲۸۰۰۷

  DM10686

  مطالعه تطبيقي حق برخورداري از وکيل در مرحله تعقيب در حقوق داخلي ايران و اسناد و رويه هاي محاکم کيفري بين المللي/ فريدون جعفري، سيدرويا موسوي، امير اسلاميه همداني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، دوره بيستم، شماره ۴، زمستان: ص ۲۵-۵۲.

  ۲۸۰۰۸

  DM10687

  مطالعه تطبيقي جانشيني با پرداخت در حقوق انگليس و ايران/ ابوالفضل شمس الديني زارچ ... [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، دوره بيستم، شماره ۴، زمستان: ص ۵۳-۷۹.

  ۲۸۰۰۹

  DM10688

  مباني مسووليت مدني ناشي از اعمال رويه هاي ضد رقابتي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا)/ احمد ديلمي، فضه سليمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، دوره بيستم، شماره ۴، زمستان: ص ۸۱-۱۰۷.

  ۲۸۰۱۰

  DM10689

  گسترش قلمرو شرط داوري از طريق رضايت مفروض/ رسول کشکولي ... [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، دوره بيستم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۰۹-۱۳۲.

  ۲۸۰۱۱

  DM10690

  مسووليت مدني ناشي از مالکيت يا تصرف وسايل نقليه در حقوق ايران و فرانسه/ مهدي محمدي، مهرزاد ابدالي، پروين اکبرينه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، دوره بيستم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۳۳-۱۶۳.

  ۲۸۰۱۲

  DM10691

  تبيين حقوق رقابت بر اساس برداشت هاي متفاوت از قاعده لاضرر/ علي ناصحي ... [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ۱۳۹۵، دوره بيستم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۶۵-۱۸۶.

  ۲۸۰۱۳

   

  ممنوعيت ترور در حقوق اسلامي/ محسن آقاسي.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۱۳-۳۳.

  ۲۸۰۱۴

   

  استدلال فقهي به اصل/ احمد اسماعيل تبار.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۳۵-۵۸.

  ۲۸۰۱۵

   

  موارد مجاز افشاء اسرار در حقوق ايران و فقه اماميه/ محمد بهرامي خوشکار، سميرا احمديان مقدم، رضا بهرامي خوشکار.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۵۹-۷۸.

  ۲۸۰۱۶

   

  مقايسه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از فعل غير در حقوق ايران و فرانسه (با تاکيد بر مسئوليت سرپرست و کارفرما)/ سيداحمدعلي هاشمي.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۷۹-۹۴.

  ۲۸۰۱۷

   

  آسيب شناسي تعدد نهادهاي قانون گذار در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران/ سيدمحمدمهدي غمامي، کمال کدخدامرادي، علي هادي زاده.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۹۵-۱۱۷.

  ۲۸۰۱۸

   

  تطبيق قواعد و عادات مسلم و متداول ايراني هاي شافعي مذهب با قانون مدني در وصيت/ سيدمحمدحسن ملائکه پور شوشتري، شايسته احمديان.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۱۱۹-۱۳۸.

  ۲۸۰۱۹

   

  بررسي فقهي و حقوقي حمايت از مالکيت اراضي در برابر حاکميت دولت/ نصير مشايخ.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۸، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-۱۵۵.

  ۲۸۰۲۰

  DM10694

  مطالعه تطبيقي سازکارهاي حمايت از بزه ديدگان جرايم رايانه اي در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي با تاکيد بر کنوانسيون بوداپست/ بابک پورقهرماني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۷-۳۶.

  ۲۸۰۲۱

  DM10695

  مباني و جايگاه قانوني جبران خسارات ناشي از بازداشت ناموجه در دادرسي کيفري ايران/ الهام حيدري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۳۷-۵۸.

  ۲۸۰۲۲

  DM10696

  حقوق کيفري در سنجه جرم شناسي پست مدرن/ اسمعيل رحيمي نژاد، سالار صادقي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۵۹-۸۳.

  ۲۸۰۲۳

  DM10697

  سازوکارهاي کارآمد و مشروع عدالت انتقالي/ مهين سبحاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۸۵-۱۰۹.

  ۲۸۰۲۴

  DM10698

  تلاقي انديشه هاي جرم شناختي "بازپروري" و "ناتوان سازي" در قانون مجازات اسلامي 92/ محمدابراهيم شمس ناتري، مسعود مصطفي پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-۱۳۴.

  ۲۸۰۲۵

  DM10699

  مباني تحولات قانوني در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم/ عباس شيخ الاسلامي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-۱۶۲.

  ۲۸۰۲۶

  DM10700

  مستندات فقهي اصل قانونمندي و قضامندي در جرم سب النبي/ رحمان صبوحي، سيدحسين هاشمي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۶۳-۱۸۶.

  ۲۸۰۲۷

  DM10701

  ارزيابي طرح مسکن مهر رشت از منظر پيشگيري محيطي از جرم/ مريم قربان پور راسخ، محمدعلي بابايي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-۲۱۵.

  ۲۸۰۲۸

  DM10702

  مطالعه تطبيقي قلمرو و معيارهاي اعمال ميانجي گري کيفري در حقوق ايران، انگليس و بلژيک/ رخساره قريب، مجتبي جاني پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۲۱۷-۲۳۸.

  ۲۸۰۲۹

  DM10703

  راهکارهاي تامين جرم انگاري توسعه گرا در حقوق کيفري/ سيدمحمود مجيدي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ۱۳۹۶، سال هشتم، شماره ۱ (پياپي ۱۵)، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-۲۵۸.

  ۲۸۰۳۰

  DM10732

  بررسي نقش تحليل هاي اقتصادي در تعيين قانون حاکم بر قراردادها با تاکيد بر قراردادهاي مصرف کننده/ نجادعلي الماسي، محمدعلي کارگر چيگاني.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۱۱-۳۸.

  ۲۸۰۳۱

  DM10733

  معيار تشخيص استقلال و بي طرفي داور/ عبدالله شمس، سيدفرهاد بطحائي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۳۹-۶۵.

  ۲۸۰۳۲

  DM10734

  اسباب انحلال شوراهاي محلي در حقوق ايران/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، کوثر آملي جلودار.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۶۷-۸۹.

  ۲۸۰۳۳

  DM10735

  ممنوعيت ها و محدوديت هاي حاکم بر تبليغ در فضاي مجازي در چارچوب حقوق مصرف/ عباس قاسمي حامد، زهره نبي، فهيمه آقابابايي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۹۱-۱۱۵.

  ۲۸۰۳۴

  DM10736

  اهميت روش استنتاج علي در دانش حقوق اساسي تطبيقي/ حسن وکيليان.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۱۱۷-۱۴۳.

  ۲۸۰۳۵

  DM10737

  تحليل رقابتي شرايط معاملات تبعيض آميز در حقوق رقابت ايران، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا/ ميرقاسم جعفرزاده، سيدمهدي حسيني مدرس.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۱۴۵-۱۷۲.

  ۲۸۰۳۶

  DM10738

  دولت حافظ منافع: نمايندگي سياسي و نمايندگي بشردوستانه/ مسعود البرزي ورکي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۱۷۳-۲۰۴.

  ۲۸۰۳۷

  DM10739

  مطالعه تطبيقي ادله علمي در نظام دادرسي کيفري ايران و انگلستان با تاکيد بر جرائم عليه تماميت جسماني/ رجب گلدوست جويباري، حيدر فرهمندفر.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۲۰۵-۲۲۷.

  ۲۸۰۳۸

  DM10740

  خوانش جرم شناسانه آثار سعدي (با تاکيد بر گلستان و بوستان)/ هادي رستمي، علي مولابيگي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۲۲۹-۲۶۳.

  ۲۸۰۳۹

  DM10741

  استثناي تروريسم در قوانين مصونيت ايران، آمريکا و کانادا/ محسن عبداللهي، جمال خندان کوچکي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۲۶۵-۲۹۱.

  ۲۸۰۴۰

  DM10742

  امکان سنجي افاده نظام صدور مجوز آثار هنري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ وحيد آگاه.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۲۹۳-۳۱۷.

  ۲۸۰۴۱

  DM10743

  روش حل تعارض حقوق فردي و منافع جمعي در رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر/ مهناز بيات کميتکي، مهدي بالوي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۶، شماره ۷۷، بهار: ص ۳۱۹-۳۴۴.

  ۲۸۰۴۲

  DM10744

  بررسي تطبيقي روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاري ميان حقوق ايران و فرانسه/ احمد يوسفي صادقلو، زينب نوابي مقدم.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۸، تابستان: ص ۱۱-۲۶.

  ۲۸۰۴۳

  DM10745

  مشارکت سازمان هاي مردم نهاد در فرايند کيفري/ اکبر وروايي، همت محمدي، ايوب نوريان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۸، تابستان: ص ۲۷-۴۳.

  ۲۸۰۴۴

  DM10746

  ماهيت، اعتبار و حدود شرط ضمان امين و آثار آن/ حامد جوادي، محسن قاسمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۸، تابستان: ص ۴۵-۶۸.

  ۲۸۰۴۵

  DM10747

  پيشينه و ماهيت حقوقي ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريکا/ ابوذر ابراهيمي ترکمان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۸، تابستان: ص ۶۹-۸۶.

  ۲۸۰۴۶

  DM10748

  تحليل جرم شناسانه جرايم با انگيزه ديني/ سيدمحمود ميرخليلي، محمدرضا جلالي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۸، تابستان: ص ۸۷-۱۱۰.

  ۲۸۰۴۷

  DM10749

  حقوق و اخلاق در آراء جان آستين، کلسن، هارت و کانت: در جستجوي نظام حقوقي کارآمد/ محمد صادقي، مهديه صانعي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۸، تابستان: ص ۱۱۱-۱۲۴.

  ۲۸۰۴۸

  DM10750

  مسئوليت مدني شهرداري در برابر شهروندان/ طاهره شکري، علي زارع.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۹، پاييز: ص ۱۱-۲۲.

  ۲۸۰۴۹

  DM10751

  مطالعه تطبيقي مباني مطلق امتناع از ثبت علامت تجاري در حقوق ايران و استراليا/ پرويز ساورايي، مصطفي کوشکي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۹، پاييز: ص ۲۳-۴۴.

  ۲۸۰۵۰

  DM10752

  اتانازي يا قتل از روي ترحم/ هدايت الله جوادي، مهدي نقوي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۹، پاييز: ص ۴۵-۵۲.

  ۲۸۰۵۱

  DM10753

  چالش ها و کاستي هاي مبارزه با پولشويي در حقوق ايران/ احمد يوسفي صادقلو، حامد دانشجو.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۹، پاييز: ص ۵۳-۷۲.

  ۲۸۰۵۲

  DM10754

  بررسي تاثير تدابير پيشگيري وضعي از جرايم در بحران هاي طبيعي (مورد مطالعه: نيروي انتظامي شهرستان کرمانشاه، سال 1394)/ اکبر وروايي، علي نادري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۹، پاييز: ص ۷۳-۱۰۵.

  ۲۸۰۵۳

  DM10755

  بررسي تطبيقي اصول حاکم بر ايفاء تعهد در اسناد تجاري و حقوق مدني ايران با نگاهي بر کنوانسيون ژنو/ مهدي يوسفي صادقلو، شيدا صوفي جان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ۱۳۹۵، شماره ۲۹، پاييز: ص ۱۰۷-۱۳۱.

  ۲۸۰۵۴

  DM10756

  مفهوم شناسي اصول اجراي احکام مدني/ منصور اميني، امير نيکوبيان.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 97، بهار: ص ۵-۲۷.

  ۲۸۰۵۵

  DM10757

  توازن ميان حقوق متهم و بزه ديده در قانون آيين دادرسي کيفري 1392 و اسناد بين المللي/ جعفر کوشا، مصطفي پاک نيت.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 97، بهار: ص ۲۹-۵۲.

  ۲۸۰۵۶

  DM10758

  تحليل جرم زمين خواري از منظر حقوق کيفري ايران/ حسين ميرمحمدصادقي، اسلام رجبعلي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 97، بهار: ص ۵۳-۷۷.

  ۲۸۰۵۷

  DM10759

  تحديد تضمين هاي دادرسي عادلانه در پرتو جرم شناسي امنيت گرا/ اعظم مهدوي پور، نجمه شهراني کراني.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 97، بهار: ص ۷۹-۱۱۲.

  ۲۸۰۵۸

  DM10760

  اصل صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت بزه ديده در قوانين کيفري ايران/ جواد طهماسبي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 97، بهار: ص ۱۱۳-۱۴۱.

  ۲۸۰۵۹

  DM10761

  بررسي وضعيت حقوقي مراعي و مقايسه آن با نهادهاي مشابه/ محمد روشن، غفور خوئيني، آزاد فلاحي.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 97، بهار: ص ۱۴۳-۱۶۴.

  ۲۸۰۶۰

  DM10762

  ايرادها و دفاع ماهوي/ محمد مولودي، ناهيد صفري.- حقوقي دادگستري. ۱۳۹۶، سال هشتاد و يکم، شماره 97، بهار: ص ۱۶۵-۱۸۳.

  ۲۸۰۷۱

  DM10778

  نقش سازمان هاي غير دولتي در ارتقاي حقوق بشر: مطالعه موردي فدراسيون بين المللي برنامه ريزي خانواده در پيشگيري از ايدز/ محمدجواد جاويد، صفيه شهرياري افشار، عباس سوري.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۹-۲۹.

  ۲۸۰۷۲

  DM10779

  تاثير ازدواج زود هنگام بر سلامت جنسي کودکان و سازوکارهاي مقابله با آن/ محمدمهدي مقدادي، مريم جوادپور.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۳۳-۶۰.

  ۲۸۰۷۳

  DM10780

  تحقيقات ژنتيکي؛ از معيارهاي اخلاقي تا رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ امين جعفري، زهرا پرندک.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۶۳-۸۰.

  ۲۸۰۷۴

  DM10781

  محيط زيست شهري در پرتو حقوق شهروندي/ عباس کريمي، غلامرضا کاميار.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۸۲-۱۰۹.

  ۲۸۰۷۵

  DM10782

  تحريم ها به مثابه نقض تعهدات بين المللي دولت ها در زمينه حمايت از حقوق بشر/ سيدقاسم زماني، کاظم غريب آبادي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۱۱۳-۱۳۵.

  ۲۸۰۷۶

  DM10783

  تراوايي حقوق شهروندي و اقتصاد مقاومتي/ محمود عباسي، نويد رهبر.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۱۳۹-۱۵۶.

  ۲۸۰۷۷

  DM10784

  تضمين قانوني حقوق فرهنگي بشري موثر در برنامه ريزي فرهنگي/ منصوره فصيح رامندي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۱۵۹ -۱۷۸.

  ۲۸۰۷۸

  DM10785

  اصول و شاخصه هاي حقوق شهروندي در بوستان سعدي/ عين الله اسدي گرجي، زينب باباجاني گرجي.- حقوق پزشکي. ۱۳۹۶، سال يازدهم، شماره ۴۰، بهار: ص ۱۸۰-۱۹۱.

  ۲۸۱۱۲

  DM10786

  مفهوم شناسي عقد ضمان با رويکرد رفع تعارض ماده 698 قانون مدني و 403 قانون تجارت/ راضيه اميني، حسين ناصري مقدم.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ۴۷، بهار: ص ۱۱-۲۶.

  ۲۸۱۱۳

  DM10787

  تحليل فقهي و حقوقي موانع امکان نقل و انتقال حق معنوي مولف/ علي اميني نژاد، سيدحسين صفايي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ۴۷، بهار: ص ۲۷-۴۸.

  ۲۸۱۱۴

  DM10788

  بررسي فقهي امکان توسعه رکن مادي جرم قذف به افعال غيرکلامي/ حبيب اله چوپاني مرسي، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ۴۷، بهار: ص ۴۹-۷۰.

  ۲۸۱۱۵

  DM10789

  حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه اماميه و حقوق ايران/ حسن حاجي تبار فيروزجائي، امين فلاح.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ۴۷، بهار: ص ۷۱-۹۲.

  ۲۸۱۱۶

  DM10790

  تحليلي نوين از جرم تحصيل مال نامشروع در حقوق ايران/ ابوالحسن شاکري، امير البوعلي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ۴۷، بهار: ص ۹۳-۱۱۴.

  ۲۸۱۱۷

  DM10791

  بررسي فقهي حقوقي اعلام اراده در اعمال حقوقي/ سام محمدي، سيدحسن حسيني مقدم.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ۴۷، بهار: ص ۱۱۵-۱۳۸.

  ۲۸۱۱۸

  DM10792

  تحليلي پيرامون سخت گيري اثبات جرايم در فقه اماميه/ ثريا منيري، رحيم وکيل زاده.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۶، سال سيزدهم، شماره ۴۷، بهار: ص ۱۳۹-۱۴۹.

  ۲۸۱۱۹

  DM10793

  صلح جهاني: مقايسه اي بين مبناي کانتي و ديدگاهي اسلامي/ سيدصادق حقيقت.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، جلد يازدهم، شماره ۱ (پياپي ۲۱)، بهار و تابستان: ص ۳-۲۰.

  ۲۸۱۲۰

  DM10794

  بررسي حمايت حقوقي از زنان قرباني آثار تغييرات اقليم، با مطالعه اسناد منطقه اي آفريقا/ نسرين مصفا، سعيده مختارزاده.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، جلد يازدهم، شماره ۱ (پياپي ۲۱)، بهار و تابستان: ص ۲۱-۴۴.

  ۲۸۱۲۱

  DM10795

  قدرت، گفتگو و صلح/ مهدي رهبري.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، جلد يازدهم، شماره ۱ (پياپي ۲۱)، بهار و تابستان: ص ۴۵-۷۲.

  ۲۸۱۲۲

  DM10796

  حقوق بشـر، تجارت جهاني و ارزش هاي اخلاقي/ رحيم دهقان سيمکاني.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، جلد يازدهم، شماره ۱ (پياپي ۲۱)، بهار و تابستان: ص ۷۳-۹۰.

  ۲۸۱۲۳

  DM10797

  صلح، عدالت و دمکراسي در پرتو حکمرانـي مطلـوب/ حسام نقيبي مفرد.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، جلد يازدهم، شماره ۱ (پياپي ۲۱)، بهار و تابستان: ص ۹۱-۱۰۸.

  ۲۸۱۲۴

  DM10798

  نگرش اصلاح طلبان مذهبي به حق بشر بر حاکميت: چالش ها و واکنش هاي نظري/ فردين قريشي.- حقوق بشر. ۱۳۹۵، جلد يازدهم، شماره ۱ (پياپي ۲۱)، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-۱۳۱.

  ۲۸۱۲۵

   

  سرقت مستوجب حد از منظر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با رويکرد کاربردي - قسمت هشتم/ محمد مصدق.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-۱۰.

  ۲۸۱۲۶

   

  بررسي فقهي، حقوقي تداخل جنايات در قانون مجازات ۱۳۹۲ - قسمت پاياني/ محمد مصدق، زهرا عبدلي، الهه کمالي پور.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۱-۱۵.

  ۲۸۱۲۷

   

  شمول يا عدم شمول قوانين عام و نظارت بر موسسه ها و نهادهاي عمومي زير نظر رهبري - قسمت اول/ عبدالکريم کارمزدي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۶-۲۰.

  ۲۸۱۲۸

   

  بررسي ماهيت تحقيق محلي و حدود اعتبار آن در حقوق ايران/ سيدحسن آقاميري.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۱-۲۶.

  ۲۸۱۲۹

   

  بزهکاري اطفال و مسووليت کيفري آن در اسناد بين المللي - قسمت اول/ عادل نحوي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۴-۳۹.

  ۲۸۱۳۰

   

  جرم و توسعه اقتصادي/ جبار محمدي زريني.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۰-۴۳.

  ۲۸۱۳۱

   

  يگان حفاظت سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور/ اميد توکلي کيا.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۴-۴۹.

  ۲۸۱۳۲

   

  مباني مسووليت بدون تقصير و جايگاه آن در حوادث اتمي/ مهدي اميدي.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۰-۵۸.

  ۲۸۱۳۳

   

  تبيين مسووليت دولت در برابر حوادث طبيعي/ رحيم رحيمي ممقاني.- دادرسي. ۱۳۹۶، سال بيست و يکم، شماره ۱۲۱، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۹-۶۱.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27665859
اکنون :
37